Dove la civiltà vide la luce

di Pierangelo Sequeri

Dico subito due folgorazioni: una di carattere globale e una di minimo dettaglio. Le dico in apertura, estemporanee come sono nate, perché sono state le prime. Però, alla fine, fissano anche il solco in cui vanno a deporsi le considerazioni che questo progetto mi suggerisce. La prima è questa. La chiesa dei “Due Cuori” seduce come un colpo di fulmine e ispira grande complicità e simpatia. Sicché non vorresti mai che qualche riflessione critica – fatta così, tanto per ragionare – arrivasse a qualcuno che non si è lasciato prendere da un moto spontaneo di affezione.
La seconda la direi così. Sono pronto ad aprire una sottoscrizione per finanziare la sostituzione delle poltroncine standard (telaio metallico, plastica e lieve imbottitura, se capisco bene le foto) che vedo apparire in qualche angolo – invece di quelle graziosissime panchette/pancali a doghe di legno che stanno al centro e ai bordi dell’aula. Solo il prosciugamento dei fondi, in effetti, può giustificare la presenza di quei ricuperi da sala d’aspetto.
Detto questo, di getto, veniamo alle cose notevoli. Il portale-telaio che sta a distanza dall’ingresso in campo aperto, innanzitutto, è un vero colpo di genio. Non tanto per la forma, che pure va dritta al cuore. Soprattutto per il modo con il quale imposta l’effetto di soglia che indica la differenza del sagrato e dell’habitat: separazione appena segnata,
appunto, eppure di potenza simbolica mille volte maggiore di ogni altra possibile recinzione. Il segno dell’approssimazione al sacro e della liminalità delprofano è un’irradiazione invisibile: crea una polarizzazione autorevole e indiscutibile del cielo, senza torcere un capello alla terra. Il sagrato qui è un campo di forze: separa e mette in comunicazione i mondi senza ferirli invasivamente. Il punto di congiunzione è già nella forma arcaica e domestica del simbolo: totem che ospita l’immemoriale grembo religioso in cui ogni segno di civiltà vide la luce, limen dell’arca che accoglie ogni essere vivente, uomini e animali, che cerca riparo dalle acque. La scandalosa trascuratezza della progettazione architettonica nei confronti del sottile e complesso sistema degli effetti-di-soglia, che forma la vera nervatura teologico-concettuale dell’edificio e dello spazio sacro (esterno e interno, orizzontale e verticale, centrale e periferico) della costruzione ecclesiale, trova qui un motivo di intercessione e di riscatto. Giogo solido e rassicurante, amico e lieve. Il corpo monumentale dell’edificio, fattoria e convento, cappella e tenda, basilica africana e tepee, silo e granaio di comuni e durevoli provviste per la vita della comunità, raduna frammenti della memoria di religioni storiche e di epoche cristiane.

Hned na zaciatok uvediem dve poznámky: jednu všeobecného charakteru a jednu týkajúcu sa malického detailu. Poviem ich na úvod, improvizovane, tak ako sa zrodili, lebo ma napadli ako prvé. Ved v konecnom dôsledku urcujú brázdu, z ktorej klícia úvahy, ktoré tento projekt vo mne vyvoláva.

Prvá poznámka: Kostol "Dvoch Srdc" na prvý pohlad chytí za srdce a vyvoláva velkú spoluúcast a sympatiu. Nechcel by som však, aby nejaká kritická poznámka "vyslovená len tak, aby sa povedalo" nevyvolala v niekom dojem, ze som sa nechal uniest spontánnym afektom.

Druhú by som formuloval takto: Som pripravený zacat podpisovú akciu s cielom odstránit štandardné sedadlá (kovová konštrukcia, umelá hmota a tenké calunenie – ak dobre vidím na fotografii), ktoré sa objavujú v jednom kúte a ktoré sú protikladom tých, tak nesmierne pôvabných stoliciek/lavíc z lepeného dreva, ktoré sa nachádzajú v strede a po stranách sály. Skutocne jedine "vyschnutie" financných zdrojov môze ospravedlnit prítomnost tohto "nábytku" získaného pravdepodobne z nejakej cakárne.

Po týchto dvoch spontánnych poznámkach, prichádzame k významným veciam. Rámový portál, ktorý je v otvorenom poli v znacnej vzdialenosti od vstupu do chrámu, je skutocne pravým dielom génia. Nie tak ani pre svoju formu, ktorá cloveka aj tak zasahuje priamo do srdca, ale najmä pre to, ze pôsobí ako prah, ktorý stanovuje hranicu medzi posvätným a bývaním: toto oddelenie je len zlahka naznacené a predsa má symbolickú silu tisíckrát väcšiu ako kazdé iné mozné oplotenie. Znak priblizovaniam sa posvätného a ohranicenie "svetského" má neviditelné vyzarovanie: vytvára spolahlivé a nepopieratelné oddelenie neba, bez toho, aby sa zemi skrivil co len vlások. Posvätné tu vytvára silové pole: oddeluje a spája svety bez toho, aby ich násilne zranovalo. Bod konjunkcie je uzv archaickej a familiárnej forme symbolu: totem, v ktorom prebýva prastaré nábozné lono, v ktorom kazdý náznak vzdelanosti vidí svetlo, limen archy, ktorá prijíma kazdú zivú bytost – ludí a zvieratá -, ktorá hladá ochranu pred vodami. Škandalózna nedbanlivost architektonickej tvorby v konfrontácii s dôvtipným a komplexným systémom efektu prahu, ktorý vytvára pravdivú teologicko-koncepcnú nervatúru sakrálneho objektu a sakrálneho priestoru (vonkajšieho a vnútorného, horizontálneho a vertikálneho, centrálneho a periférneho) cirkevnej stavby, tu nachádza motív orodovania a vykúpenia. Jarmo pevné a vzbudzujúce dôveru, príjemné a lahké.

Il matroneo si prolunga in una costruzione
a tempio greco.
Il crocifisso è posto sul fronte dell’elemento a tempio.
E’ come un duplice richiamo: alla cultura della civiltà
antica greco romana e al suo paganesimo, da cui si
emerge grazie al riscatto cristiano.

All’interno, la provvista delle memorie è persin troppo ansiosa di ospitalità universale: la croce e il triangolo, il matroneo romano e il tempietto greco, il graffito catacombale e la cupola bizantina, le celle monastiche e l’ologramma del Cristo crocifisso-risorto, gli astri e i fossili che incorporano la storia del cosmo e del mondo, delle regioni celesti cui siamo
attratti e del sottosuolo della vita dal quale veniamo. Memorie stabili, di fondazione. Memorie in progress, anche. Tracce della frequentazione di un popolo in cammino che, di generazione in generazione, depone i suoi segni: ex-voto, cartigli, stemmi ingenui e fieri del genus christianorum che qui transita – in un solo passaggio – tutti i luoghi del sacro riscattati
all’adorazione in spirito e verità. Dalla sala delle colonne di Karnak ai gradoni della piramide Maya. Fino all’uovo cosmico, tabernacolo di una vita nuova: cuore pulsante di un inaudito legame del divino e dell’umano che non si scioglierà mai più, nel quale è in gestazione il mondo dall’a alla zeta, dall’alfa all’omega. L’entusiasmo di questa concentrazione incandescente, ha deposto un vero e proprio vulcano nel rado e pigro paesaggio della campagna slovacca.
Un ossimoro, come fosse un Cristo giallo piantato direttamente nel grano fra gli spaventapasseri, che abbraccia tutto il lavoro dell’uomo, trasformando quiete spigolatrici bretoni in angeli del raccolto di Dio alla fine del mondo.
Lo spazio di questa chiesa che si fa parabola dovrà essere abitato: nella pratica del rito e nell’appropriazione della fede della comunità. E con ciò stesso, andrà saggiamente decantato (in tutt’e due i sensi). A poco a poco, dovrà prendere la sua misura vissuta e la sua semplicità teologale. In modo che l’unità dell’insieme si faccia armonia e semplicità: assestandosi in un più maturo dominio dei suoi legami, nella logica di più precisi rapporti tra figura e sfondo. Ombreggiando opportunamente di chiaro-scuri la concitazione della foga creatrice, si allontanerà dai tagli e dagli spigoli troppo vivi dell’installazione e dell’assemblaggio, dell’esposizione e della citazione, della didascalia e del reperto. Si può fare, comunque. La maggior parte degli esempi che incontriamo eccede nel risucchio della struttura sacra sull’ambiente
religioso. Per una volta, ci capita di essere stimolati ad affrontare creativamente il problema di assetto che nasce dall’eccedenza opposta. Speriamo che accada più di frequente.

Monumentálne telo objektu, majer a kláštor, kaplnka a stan, africká bazilika a tepee, silo a sýpka spolocných a trvalých zásob pre zivot komunity, zhromazduje fragmenty pamäti historických nábozenstiev a krestanského obdobia.

V interiéri je zásoba pamäti dokonca príliš nepokojná z univerzálnej pohostinnosti: kríza trojuholník, rímske matroneum a grécky chrámik, katakombové sgrafito a byzantská kupola, kláštorné cely a hologram ukrizovaného-vzkrieseného Krista, hviezdy a fosílie, ktoré stelesnujú dejiny kozmu a sveta, dejiny nebies, ktorými sme pritahovaní a podzemia zivota, z ktorého prichádzame. Stabilné, základné tradície. Tieztradície pokroku. Stopy prechodu putujúceho ludu, ktorý – z generácie na generáciu – ukladá svoje znamenia: dakovné tabulky (ex-voto), kartuše, prosté i zároven hrdé erby genus christianorum, ktorý prechádza "v jedinom prechode" všetky posvätné miesta urcené k adorácii v duchu a pravde. Od stlpovej siene v Karnaku po stupne pyramídy Mayov. Azpo kozmické vajce, svätostánok nového zivota: pulzujúce srdce neslýchaného zväzku bozského a ludského, ktorý sa uzviac nikdy nerozviaze, v ktorom je svet zrodený od a po zet, od alfy po omegu.

Entuziazmus tejto rozzeravenej koncentrácie, vniesol do zriedkavej a tazkopádnej krajiny slovenského vidieka skutocný a pravý vulkán. Oxymorón, akoby zltý Kristus zasadený priamo do obilia medzi vetroplachov, ktorý objíma všetku prácu cloveka, premienajúc pokojných bretónskych zberatelov kláskov na anjelov Bozej zatvy na konci sveta.

Priestor tohto kostola, ktorý sa stáva podobenstvom, bude obývaný: slávením liturgie a osvojovaním si viery spolocenstva. A v tom bude múdro ospevovaný (v oboch zmysloch slova). A postupne by mal nadobudnút zitý rozmer a svoju teologickú prostotu. Spôsobom, kde jednota celku si vytvára harmóniu a jednoduchost: dáva sa do poriadku v zrelom usporiadaní si svojich väzieb, v logike presnejších vztahov medzi vyobrazeným tvarom a jeho pozadím. Zatienením nepokoja tvorivého zápalu vhodným šerosvitom sa odstránia príliš zivé ostria a hrany inštalácie a montáze, expozície a citácií, legendy a a nachádzania. To sa môze stat, akokolvek.

Väcšina príkladov, s ktorými sa stretáme, predstavuje pohlcovanie nábozenského prostredia sakrálnou štruktúrou. Pre tento krát, sme sa ocitli v situácii, ked sme stimulovaní tvorivo sa potýkat s problémom umeleckej výzdoby, ktorá sa rodí z opacného nadbytku. Dúfame, ze sa tak bude diat castejšie.

Rev. Prof. Pierangelo Sequeri
Teologo, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

Rev. Prof. Pierangelo Sequer
Teológ, Teologická fakulta Severného Talianska

Condividi

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web.
Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o come disattivarli nella pagine(cookie)(technical cookies) (statistics cookies)(profiling cookies)